قالب وبلاگ
اینم پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

رکورد   

شماره رساله       

عنوان - پديدآور - مشخصات

 

۳۹۰۹   

QA 173          

بررسي تطبيقي تاثير معلم بر عملکرد رياضي دانش‌آموزان در TIMSS با کاربردي از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها/ سيما آقاخاني.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو و عباس رحيمي‌نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

 

۳۹۸۷   

QA 178          

فراشناخت و حل مساله/ عليرضا پورشريف.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۳.

 

۴۰۸۸   

QA 184          

روشهاي رهگشا در حل مسئله/ امان‌الله نهک ميرچنار.- به راهنمايي طاهر قاسمي هنري، به مشاوره احمد شاهوراني و غلامرضا جهانشاهلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۲.

 

۴۸۶۶   

QA 194          

استدلال و اثبات در رياضيات دبيرستاني با استانداردهاي NCTM در سه دوره آموزشي ايران (از سال ۱۳۴۰ تا کنون)/ حسين وشادي آراني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي و روح‌الله جهاني‌پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

 

۴۹۸۰   

QA 201          

درون‌يابي فازي و کاربرد آن در آموزش رياضي/ طيبه حجاري.- به راهنمايي توفيق الهويرنلو، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۳.

 

۴۹۹۷   

QA 199          

عوامل موثر بر کارايي نسبي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان در درس رياضي/ محبوبه‌السادات نبوي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۲.

 

۵۴۲۵   

QA 161          

ارايه الگوي پيشنهادي براي تلفيق خلاقيت در برنامه‌درسي رياضي دوره ابتدايي/ فريبا محمدحسين.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

 

۵۴۲۶   

QA 162          

نقش تاريخ رياضي در تدريس و يادگيري حسابان/ سيداحمد سادات حسيني.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.۱۳۸۲.

 

۵۴۳۴   

QA 170          

بررسي نظام‌باوري دانش‌آموزان و رابطه‌ي آن با يادگيري رياضي و حل مساله/ علي‌اصغر مرادي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۲.

 

۶۰۳۹   

QA 209          

بررسي هندسه دبيرستان با توجه به استانداردهاي NCTM/ عذرا اجلالي ياملق.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

 

۶۳۵۲   

QA 224          

استراتژيهاي حل مسئله و تحليل آنها/ رضا قراگوزلو.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره محمدحسن بيژن‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۳.

 

۶۵۲۱   

QA 230          

تاريخ رياضيات و آموزش رياضيات/ بهناز ساويزي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره احمد شاهوراني و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۳.

 

۶۵۵۷   

QA 232          

مدل‌سازي رياضي و نقش آن در آموزش رياضي/ رحمان اميني.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

 

۶۵۶۰   

QA 231          

شيوه‌هاي آموزش حسابان در دبيرستان/ حميرا قادري.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۶۶۰۲   

QA 233          

علل افت تحصيلي درس رياضي سال اول متوسطه مناطق غرب گيلان/ رحيم متين‌پور.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره شاهوراني و غلامرضا جهانشاهلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۶۶۱۳   

QA 234          

آموزش هندسه و ارائه راهکارهاي اصولي براي بهبود آن در دبيرستان/ صمد شعباني‌فر.- به راهنمايي حسين دوستي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

 

۶۹۳۳   

QA 251          

کاربرد رايانه در آموزش رياضيات مدرسه‌اي/ الناز فيروزيان.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

 

۷۱۴۰   

QA 261          

لزوم آموزش ضمن خدمت معلمان و تاثير آن در اصلاح روش تدريس/ زهرا خامه‌چيان.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره عليرضا مدقالچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.۱۳۸۳.

 

۷۳۲۲   

QA 273          

يادگيري و آموزش مفاهيم رياضي از طريق حل مساله/ انسيه شاهداني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.۱۳۸۲.

 

۷۵۲۵   

QA 282          

بررسي، تعيين و تبيين ويژگي‌هاي دبيران موفق رياضي/ صديقه ابراهيمي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره سيدحسن علم‌الهدايي و عين‌اله پاشا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۷۷۲۵   

QA 296          

بررسي روش حل مسئله در آثار دانشمندان اسلامي/ اکرم بکلو.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره اسماعيل منصوري لاريجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۷۷۳۹   

QA 294          

بررسي نظام‌هاي آموزش رياضي هنرستان‌هاي کشور/ محمد ابراهيمي مطلق.- به راهنمايي اسماعيل بابليان، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۷۹۳۶   

QA 308          

تاثير هندسه در يادگيري رياضي و مقايسه آن در دوره‌هاي مختلف آموزشي/ محمدرضا حسن‌زاده.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۷۹۵۲   

QA 309          

بررسي اثرات I.C.T بر آموزش مدارس سمپاد (تيزهوشان) استان مازندران/ غلامرضا رضائي ميداني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره توفيق الهويرانلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۷۹۷۳   

QA 312          

شاخص‌هاي موثر بر عملکرد معلمان رياضي/ فاطمه ميرآخورلو.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقا، دانشکده زبان و ادبيات، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۸۰۶۴   

QA 320          

تاثير شاخص‌هاي موثر بر يادگيري رياضي دانش‌آموزان/ صديقه فرخي آزادي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۸۱۷۷   

QA 321          

استفاده از تفکر ساخت‌گرايي در برنامه‌ريزي درسي رياضي/ عليرضا علي‌حاجي محمد.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.۱۳۸۴.

 

۸۲۳۹   

QA 325          

نقش نمودارها در آموزش و يادگيري معني‌دار مفهوم تابع در دوره متوسطه/ رضا شاه‌محمدي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۸۲۴۰   

QA 324          

ساختار طولي رياضي در سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه/ ريحانه فتحي ارطه.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۸۳۲۸   

QA 330          

نقش مدلسازي در آموزش حساب ديفرانسيل و انتگرال دبيرستان/ اکبر منصوري.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۵.

 

۸۳۴۷   

QA 334          

لزوم آموزش معلمان قبل از ورود به مدرسه و بعد از ورود به مدرسه (ضمن خدمت)/ احمدعلي حالتي املشي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۳۴۸   

QA 333          

آموزش رياضي، چشم‌انداز ۲۰ سال آينده کشور - مسير تحقيقات/ بيوک رضائي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۳۴۹   

QA 332          

کاربرد گراف در آموزش رياضي/ فاطمه شيخ‌سنگ تجن.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره ابوالفضل تهرانيان و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۳۷۶   

QA 335          

نقش مدل‌سازي رياضي در آموزش درس رياضيات گسسته دوره پيش‌دانشگاهي/ احمد جمشيدي‌پور.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۴۵۷   

QA 341          

راهکارهاي افزايش ميزان موفقيت دانش‌آموزان دوره متوسطه در رياضي از ديدگاه دبيران در استان اردبيل/ فينا تيزپاز.- به راهنمايي محمدحسن بيژن‌زاده، به مشاوره توفيق اللهويرنلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۴۶۴   

QA 338          

بررسي نقش ارزشيابي در فرايند ياددهي و يادگيري رياضيات دبيرستاني ايران/ يعقوب محمودي حکمت.- به راهنمايي اسماعيل بابليان، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۴۹۵   

QA 344          

بررسي رويکرد تجسم فکري افراد نابينا به انضمام بررسي کتب رياضي آنها/ نيلوفر بهبهاني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره غلامرضا نفيسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

 

۸۵۰۹   

QA 342          

نقش مدل‌سازي در آموزش درس رياضي عمومي رشته تجربي دوره پيش‌دانشگاهي/ سيروس علي رمجي.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۵۱۶   

QA 347          

بررسي عملکرد مقايسه‌اي دانش‌آموزان با تفکر همگرا / واگرا در حل مسائل کران - باز در درس حسابان/ زهره قرباني.- به راهنمايي سيدحسن علم‌الهدايي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۵.

 

۸۵۱۸   

QA 346          

شناسايي شاخصهاي موثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان در درس رياضيات ۱ شهرستانهاي استان تهران/ حسين عيسي‌زاده نشلي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.۱۳۸۴.

 

۸۶۳۳   

QA 356          

حافظه فعال شاگردان و پنداشت‌هاي غلط آنان در يادگيري رياضيات دبيرستان/ منيژه اسکندري.- به راهنمايي سيدحسن علم‌الهدايي، به مشاوره احمد شاهوراني و غلامرضا نفيسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۶۳۴   

QA 355          

بررسي نقش ICT در طرح‌ريزي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت دبيران رياضي شهر تهران/ فرهاد رحماني.- به راهنمايي اسماعيل بابليان، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۷۷۵   

QA 361          

بررسي تاثير آموزش رياضي دوره دبيرستان و پيش‌دانشگاهي در تحقق اهداف علوم انساني/ ماندانا روزبياني.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني و ابوالفضل تهرانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

 

۸۸۰۸   

QA 363          

استفاده از روش حل مساله در آموزش مفاهيم رياضي/ عبدالله ميرزايي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره توفيق الهويرنلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.۱۳۸۴.

 

۸۹۵۶   

QA 372          

تاثير فرهنگ بر آموزش رياضي در ايران/ ديانا فردين.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره محمدصادق مهدوي و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.۱۳۸۴.

 

۹۰۷۵   

QA 375          

نقش منطق در رياضيات دبيرستان/ جهانشاه عزيزپناه.- به راهنمايي ابوالفضل تهرانيان، به مشاوره احمد شاهوراني، فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۵.

 

۹۶۰۳   

QA 397          

بررسي درس رياضيات عمومي دوره پيش‌دانشگاهي و شيوه‌هاي تدريس و حل مساله در آن با توجه به استانداردهاي NCTM/ کبير شعاعي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره عليرضا مدقالچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۹۶۲۴   

QA 396          

تحليل ديدگاه دبيران رياضي نسبت به تاثير راهبردهاي افزايش انگيزش در يادگيري رياضي/ مريم سجادي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي و ابوالفضل تهرانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۹۶۷۴   

QA 401          

بررسي موانع و مشکلات يادگيري و ياددهي رياضي از ديدگاه دبيران رياضي/ ژيلا روشنايي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۵.

 

۹۹۱۴   

QA 414          

بررسي عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه سوم راهنمايي استان سمنان در درس رياضي/ محمدحسين کريميان.- به راهنمايي مير مظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۱۰۵۵۹ 

QA 452          

تاثير نگرشهاي دانش‌آموزان نسبت به رياضي بر عملکرد آنها/ زهرا کامياب.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره غلامرضا نفيسي و عين‌اله پاشا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.۱۳۸۴.

 

۱۰۵۷۹ 

QA 446          

نظريه گراف و آموزش رياضي/ نسيم اصغري.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره احمد شاهوراني و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۱۰۷۸۸ 

QA 472          

نظريه کدها در گراف و کاربرد آن در آموزش رياضي/ نسرين عين‌اللهي.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۱۰۷۸۹ 

QA 471          

آموزش نظريه گراف‌ها در خصوص شبکه‌ها و کاربرد آن/ معصومه فيروزي‌اقدم.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

۱۰۹۲۱ 

QA 475          

آموزش شبکه‌ي جبري (لاتيس) با استفاده از نظريه گراف/ شهربانو داداشي.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.۱۳۸۵.

 

۱۰۹۲۸ 

QA 474          

عوامل موثر بر افت تحصيلي درس رياضيات سال اول دبيرستان در استان سمنان/ نجيبه غندالي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۶.


[ سه شنبه ۲۴ آذر۱۳۸۸ ] [ ۲۲:۱۸ بعد از ظهر ] [ محمد امین ناصری ] [ ]
.: Weblog Themes By shiaweb :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ سعی می کنیم مقالات آموزش ریاضی به زبان فارسی و انگلیسی ارائه کنیم همچنین سایت های دانلود مقاله و کتاب رو به شما معرفی کنیم و سعی می کنیم عناوین پایان نامه های آموزش ریاضی را در اختیار شما قرار دهیم
امکانات وب
?